Хийморь 11

Хэрэгжсэн төсөл

  • Блок тоо: 2
  • Давхрын тоо: 12
  • Орон сууцны тоо: 108
  • Төсөл хэрэгжсэн он: 2010-2011