Crown Center

Хэрэгжсэн төсөл

  • Блок тоо: 1
  • Давхрын тоо: 20
  • Шинээр бий болгосон ажлын байрны тоо: 200
  • Төсөл хэрэгжсэн он: 2014-2015